പ്ർക്ക്

Published on

spot_imgspot_img

ചില നാട്ടുഭാഷാ സമീപനങ്ങൾ – രണ്ട്

വൽസൻ പീലിക്കോട്

പ്ർക്ക്
കാസർഗോഡൻ തനി മലയാളം

ഒറ്റ മയപ്പാറ്റ്ലെത്ത്മ്പ്ലേക്കന്നെ ചല്ലും പുല്ലും ചീയാന്തൊട്ങ്ങും. പിന്നേത്തെ അലസി പറയാണ്ട്ക്ക് ന്നദാന്ന് നല്ലദ് . ചള്മ്പ് ബന്ന് പൊദി ഞ്ഞാപ്പിന്ന ആടന മൂഡന പര പര ചൊറിയലന്നെ. പയീരെ ചാണം ബാരുമ്പും അയ്ന കറക്കാൻ കരക്കീല് കുത്തിരിക്കുമ്പും അപ്യ ഒര് സ്വൈര്യം തെരൂല . ബായക്കോടൻ മണിയാൺശന് ചള്മ്പ് കുത്ത്മ്പളേ ദേശ്യം ബന്നിറ്റ് ബെറ്ക്കാന്തൊട്ങ്ങും. പാല് ബിറ്റാലേ ചോറില്ലൂന്നറിയ്ന്നോണ്ട് ചൊറിഞ്ഞിറ്റും പ്ടിച്ച്റ്റ്വല്ലം ഒപ്പിക്കും. കുളിക്ക്മ്പം ദാനേന്ദ്രം കൊയമ്പ് നല്ലോണ്റ്റിട്ട് തടവ്യാല് ചൊറി ദേശം ന്ക്കും. എടക്കെടക്ക് കോട്ടീരെ ബെല്പ്പത്തിലില്ലെ ഉക്കൻ പോന്ത ബന്നിറ്റൊര് കുത്ത്ണ്ട്. തച്ചാലൊട്ട് ചാവൂഞ്ചെയ്ല, ആട്ട്യാലൊട്ട് പോവൂഞ്ചെയ്ല.

” നിന്ന ബെച്ചക്കൂലാന്ന് ” ആർത്തിറ്റ് ഒറ്റത്തല്ലാന്ന് അന്നേരം. കൊടന്തമട്ടക്കെണയോണ്ട് ക്ട്ട്ന്ന തല്ല് പോൽത്തെ തല്ല് മാത്രം ബാക്കി. “മൂഞ്ചിക്കോ മൂസോറേ ” ന്നും പർഞ്ഞിറ്റ് പോന്ത പാറീറ്റ് ആലേരെ അട്ടത്ത്മ്മിര്ക്കും. പയി ചെര്ത്ത്യേരം പോന്തേന കൊല്ലാമ്പോയാല് ഒരിര്മ്പീല് പാല് ബെരെ ക്ട്ടൂഞ്ചെയ്ല.

അദ് പേട്ച്ചിറ്റ് കുത്ത്ന്നെങ്ക് കുത്തട്ട്ന്ന് പർഞ്ഞിറ്റ് കറവ് തൊടരും. ബെല്യെ കൊദൂനക്കൊണ്ടാന്ന് ബേറൊര് ചൊറ. അയ്റ്റിങ്ങ ചെവീന്റുള്ളില് കേറീറ്റ് പാട്ടും കൂത്തും നട്ത്ത്മ്പം ചെവിയട്ക്കം മൊത്തി നോക്കീറ്റ് ഒന്ന് കീറും. കൊദൂന്റെ ഒര് പുല്ലും പൊട്ടിക്കാനുങ്കയ്ല. ചെപ്പക്കുറ്റി നല്ലോണം ബേദനിക്കൂഞ്ചെയ്യും. അദെല്ലം പോട്ട്ന്ന് ബെക്ക. എടക്കെടക്ക് ഒര് ജാദി പ്ർക്ക് കൂട്ടത്തോടെ ബെരാന്ണ്ട്. അദ് ബന്നാപ്പിന്ന മേത്താക ചൊറിഞ്ഞിറ്റ് പൊട്ക്കും. കാവുർപ്പ്യേരെ ബട്ടത്തില് പൊട്ത്ത് തടിച്ചാല് പിന്നദ് താവെണെങ്കില് മൂന്നാലെവസം ബേണം. അയിറ്റിങ്ങ ബന്നാല് പിന്ന കറവ് അപ്പിയേരെ അമ്മക്ക് പാർത്തദന്നെ. കൊണ്ടീല് ഒയ്ക്ക്ന്ന പാലിന്റെ അളവ് കൊർഞ്ഞാല് പാല്കാരൻ ദാമൂന്റെ മീട് കറ്ക്കും. അദ് പേട്ച്ചിറ്റ് പ്ർക്കിന പായ്ക്കാൻ ഓള് ഉച്ചിരേനീം കൂട്ടും ആലേല്ക്ക്. മണിയാൺശൻ ബോണി ബെച്ചിറ്റ് ചെര്ത്തല് പീഞ്ഞ് താക്ക്മ്പം ഓലക്കടിയോണ്ട് ഉച്ചിര പ്ർക്കിന പായ്ക്കും. ഒര് ദെവസം പ്ർക്കോട് പ്ർക്ക് . ഓരോ ആവിലാദി നോക്കറ.

മണിയാൺശന്റെ മിന്നെരക്ക് കടിക്ക്ന്ന പ്ർക്കിന പായ്ക്കാന്ണ്ടാ ഉച്ചിരക്കാവ്ന്ന് . മിന്നെരക്ക് ഓലക്കടി ഇട്ടിറ്റ് ആട്ടാൻ നോക്ക്യപ്പം ക് ത്ത്ക്ക് ളിയായ മണിയാൺശന്റെ മടമ്പ് തട്ടീറ്റ് പാല് പറ്റ മറിഞ്ഞ്മ്പോയി. ദേശ്യം ബന്നിറ്റ് ഒര് ച്ള്ള് ഉച്ചിരേന. ഓറ് ഉട്ത്ത മുണ്ടോടെ ചാണത്ത്പ്പെരങ്ങി. കയ്യാണ്ടായ കാലത്ത് പയീന ബിറ്റ ബായക്കോടൻ മണിയാൺശനി ഇപ്പം പ്ർക്കിന പേടീല്ല . പക്കേങ്കില് ഇപ്പും പ്ർക്കിന്റെ കടി കൊള്ള്മ്പം ഉച്ചിരേട്ടിക്ക് ഉട്മുണ്ട് ചാണത്ത്പ്പെരങ്ങ്യദ് തേട്ടി ബെരും.

athma-onlline-Valsan-Pilikode
വൽസൻ പിലിക്കോട്

..

ആത്മ ഓൺലൈൻ വാട്ട്സാപ്പിൽ ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ആത്മ ഓൺലൈനിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കും സൃഷ്ടികൾ അയക്കാം: (ഫോട്ടോയും ഫോണ്‍ നമ്പറും സഹിതം), ഓൺലൈൻ/ പ്രിന്റ് മാധ്യമങ്ങളിലോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്ത രചനകൾ അയക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ…! editor@athmaonline.in , WhatsApp : 9048906827

ആത്മ ഓൺലൈനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന രചനകളിലെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രചയിതാക്കളുടേതാണ്. അവ പൂർണമായും ആത്മയുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ആകണമെന്നില്ല.

spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest articles

കാതലിന്റെ കാതല്‍

അഭിമുഖം ജിയോ ബേബി / ഗോകുല്‍ രാജ്‌ ഗ്രേറ്റ്‌ ഇന്ത്യൻ കിച്ചൺ എന്ന സിനിമയുടെയും കാതൽ എന്ന സിനിമയുടെയും ക്ലൈമാക്സ്‌ നിൽക്കുന്നത്...

ജലം, തീ, അവയുടെ മർമ്മരങ്ങൾ

ആത്മാവിന്റെ പരിഭാഷകള്‍ (സിനിമ, കവിത, സംഗീതം) Part-2 ഭാഗം 38 ഡോ. രോഷ്നി സ്വപ്ന 𝗼𝗳 𝘁𝗵r𝗲𝗲 𝗼𝗿 𝗳𝗼𝘂𝗿  𝗶𝗻 𝗮 𝗿𝗼𝗼𝗺 𝘁𝗵𝗲𝗿𝗲 𝗶𝘀...

കാറ്റിന്റെ മരണം

(ക്രൈം നോവല്‍) ഡോ. മുഹ്‌സിന കെ. ഇസ്മായില്‍ അദ്ധ്യായം 26 “വർഷ എന്നല്ലേ നിങ്ങളുടെ പേര്? നിങ്ങൾക്കിന്നു ഡ്രാമ കാണാൻ പറ്റില്ല.” “ അതെന്താ?” “...

പ്രണയം പൂക്കുന്ന ഇടവഴികൾ

(പുസ്തകപരിചയം) ഷാഫി വേളം മൗനം പാലിക്കുന്നവർ പെരുകുന്ന കാലത്ത് വിളിച്ചു പറയാൻ മടിക്കാത്ത  ശബ്ദങ്ങളാണ് ഖുത്ബ് ബത്തേരിയുടെ "മാഞ്ഞു പോകുന്ന അടയാളങ്ങൾ" എന്ന ...

More like this

കാതലിന്റെ കാതല്‍

അഭിമുഖം ജിയോ ബേബി / ഗോകുല്‍ രാജ്‌ ഗ്രേറ്റ്‌ ഇന്ത്യൻ കിച്ചൺ എന്ന സിനിമയുടെയും കാതൽ എന്ന സിനിമയുടെയും ക്ലൈമാക്സ്‌ നിൽക്കുന്നത്...

ജലം, തീ, അവയുടെ മർമ്മരങ്ങൾ

ആത്മാവിന്റെ പരിഭാഷകള്‍ (സിനിമ, കവിത, സംഗീതം) Part-2 ഭാഗം 38 ഡോ. രോഷ്നി സ്വപ്ന 𝗼𝗳 𝘁𝗵r𝗲𝗲 𝗼𝗿 𝗳𝗼𝘂𝗿  𝗶𝗻 𝗮 𝗿𝗼𝗼𝗺 𝘁𝗵𝗲𝗿𝗲 𝗶𝘀...

കാറ്റിന്റെ മരണം

(ക്രൈം നോവല്‍) ഡോ. മുഹ്‌സിന കെ. ഇസ്മായില്‍ അദ്ധ്യായം 26 “വർഷ എന്നല്ലേ നിങ്ങളുടെ പേര്? നിങ്ങൾക്കിന്നു ഡ്രാമ കാണാൻ പറ്റില്ല.” “ അതെന്താ?” “...