HomeTHE ARTERIASEQUEL 70കാവ്യോന്മാദത്തിന്റെ ഓടക്കുഴൽ

കാവ്യോന്മാദത്തിന്റെ ഓടക്കുഴൽ

Published on

spot_imgspot_img

ലേഖനം

സജയ്.കെ.വി

മലയാളകാല്പനികതയുടെ പാരമ്യമായിരുന്നു ചങ്ങമ്പുഴക്കവിത. അനിയന്ത്രിതവും ധൂർത്തവും വന്യവുമായിരുന്നു അത്. സംയമമല്ല, അസംയമമായിരുന്നു ആ കവിതയുടെ, കവിയുടെയും, മുഖമുദ്ര. യവനപുരാണത്തിൽ,’ ഹിപ്പോക്രീൻ’ എന്ന ജലധാരയെക്കുറിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. കാവ്യദേവതയുടെ പവിത്രതീർത്ഥവും കാവ്യ പ്രചോദനത്തിന്റെ പ്രതീകവുമാണത്. ‘പെഗാസസ്’ എന്ന, ചിറകുള്ള കുതിരയുടെ കുളമ്പു പതിഞ്ഞിടത്തു നിന്നാണ് ഈ ജലധാര ആവിർഭവിച്ചതെന്നാണ് വിശ്വാസം. കുതിര, ജലധാര, ചിറകുകൾ – ഇവ മൂന്നും അദമ്യവും അനിരോധ്യവുമായ ഒരു ഉദ്ഗമത്തെയാണ് പ്രതീകവൽക്കരിക്കുന്നത്. ചങ്ങമ്പുഴക്കവിതയിലും, സർവ്വത്ര, ഈ അദമ്യതയുടെ സാന്നിദ്ധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ചിറകുള്ള ഒരു കുതിരയെപ്പോലെയും കുതിച്ചുയരുന്ന ജലധാരയെപ്പോലെയും കാവ്യപ്രചോദനലഹരിയുടെ വാങ്മയങ്ങളായി ആ കവിത ഉറന്നൊഴുകി. പ്രാണവേദനയെപ്പോലും അത് ഒരു മുറിപ്പെട്ട പുല്ലാങ്കുഴലിന്റെ ഉന്മത്തഗാനമാക്കി മാറ്റി.’ വേദന, വേദന, ലഹരി പിടിക്കും/ വേദന ഞാനതിൽ മുഴുകട്ടേ,/ മുഴുകട്ടേ മമ ജീവനിൽ നിന്നൊരു/ മുരളീമൃദുരവമൊഴുകട്ടേ!’ എന്ന്, പ്രസിദ്ധമായ’ മനസ്വിനി’ എന്ന കവിതയിൽ നാമതു വായിക്കുന്നു. ജീവിതത്തോടുള്ള കലഹം ഈ കവിയെ വിഷാദത്തിലും വ്യവസ്ഥിതിയോടുളള കലഹം, വിപ്ലവത്തിലുമെത്തിച്ചു. പ്രണയത്തിന്റെ പേലവകണ്ഠത്തിൽ, ഒരു കൊലക്കയർ പോലെ മുറുകുന്ന ഘോരസാമൂഹ്യദുർന്നിയമങ്ങളും അസമത്വം എന്ന സാമൂഹ്യദുഃസ്ഥിതിയുമായിരുന്നുവല്ലോ ‘രമണ’നിലെ യഥാർത്ഥ പ്രതിയോഗി. രമണന്റെ ഈ സാമൂഹ്യവിമർശനതലം മാത്രം മലയാളി കണ്ടില്ല, പകരം അതിലെ പ്രേമവും പ്രേമഭംഗവും കാല്പനികവൈകാരികതയും മാത്രം കണ്ടു. ചങ്ങമ്പുഴയുടെ സ്വപ്നാടനങ്ങൾക്കു പിന്നിൽ, ദു:സ്വപ്നസമാനമായ ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യബോധത്തിൽ നിന്നേറ്റ പരിക്കുകൾ കൂടിയുണ്ടായിരുന്നു. ആ പരിക്കുകളിൽ നിന്നൊഴുകിയ നിണശോഭയാലാണ് ആ കവി തന്റെ രക്തപുഷ്പങ്ങൾക്ക് തുടുപ്പു പകർന്നത്.

കാല്പനികതയേക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയിൽ വച്ചേറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു വാക്യം, എം.എൻ. വിജയന്റേതാണ് -‘ അതു കയറുകളെയും കാലുകളെയും വെറുക്കുന്നു. ചിറകുകളെ മാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നു.’ ഇതേ നിരൂപകൻ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ വികാരതരളമായ ഭാവുകത്വത്തേക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് -‘ ഒരു കാറ്റാടി വെച്ചിട്ട് അത് കാറ്റിൽ തിരിയില്ലെന്ന് ബലം പിടിച്ചാൽ അത് കാറ്റാടിയാകില്ല. ചങ്ങമ്പുഴ എന്ന കാറ്റാടി ഒരു ചെറു കാറ്റിൽപ്പോലും തിരിഞ്ഞ്, ഒരിക്കലും ഉറങ്ങാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു കൊണ്ടിരുന്നു.’ മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖങ്ങളെ ആത്മദു:ഖമായി സാത്മീകരിച്ച് പ്രകാശിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് കാല്പനികതയുടെ കലാതന്ത്രം. അതിൽ വൈയ്യക്തികതയെന്ന പോലെ സാമൂഹികതയുമുണ്ട്. വ്യഷ്ടിദുഃഖത്തിന്റെ ഏകാന്തനിമ്നഗ, സമഷ്ടിദുഃഖത്തിന്റെ കണ്ണീരുപ്പുമായി കലർന്ന് തിരയടിക്കുന്ന കടലാകുന്നു അത്. അനുരാഗത്തിന്റെ വികാരവിവശകല്ലോലിനികൾ മാത്രമല്ല, അവന്റെ/അവളുടെ ആത്മവികാസത്തെ തടയുന്ന വ്യവസ്ഥിതിയുടെ ശിലാകാഠിന്യവും ചങ്ങമ്പുഴക്കവിതയിലെ കണ്ണീർക്കുത്തിനു പ്രേരകമായിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ‘പാവങ്ങളുടെ പാട്ട്’ എന്ന കവിതയിൽ – ‘കലാകേളി’ എന്ന സമാഹാരത്തിൽ – ഈ വരികൾ നോക്കൂ:
‘ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ നിലവിളികൾ
താരാപഥത്തോളമെത്തിയിട്ടും
നിർദ്ദയലോകമേ, നീയിനിയും
മർദ്ദനം നിർത്തുവാനല്ല ഭാവം.
ഒട്ടിത്തളർന്ന വയറ്റിൽ നിന്നും
പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന തീപ്പൊരികൾ
അന്തരീക്ഷത്തിൽപ്പടർന്നുയർന്ന –
തെന്തയ്യോ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങളാരും?
വിത്തേശരേ, നിങ്ങൾ കേൾപ്പതില്ലേ
വിപ്ലവത്തിന്റെ മണിമുഴക്കം?’
ഈ കവിതയുടെ ഒടുവിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയും വായിക്കുന്നു-
‘സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ചുടുചിതയിൽ
ജാതിപ്പിശാചിൻ മൃതശരീരം
രാഗാർദ്രചിത്തരേ, സോദരരേ,
വേഗം നശിപ്പിക്കിൻ, വൈകി നേരം!
നിർവൃതി നേടി നമുക്കിരിക്കാം!
അങ്ങതാ കാണ്മൂ മനോജ്ഞമാകും
മംഗളശാന്തി തൻ മന്ദഹാസം.
വിപ്ലവത്തോണിയിലേറി നമ്മൾ –
ക്കപ്പുഷ്പവാടിയിൽ ചെന്നു പറ്റാം.
കമ്രസമത്വസരോവരത്തിൽ
നമ്മൾക്കു നീന്തിക്കളിച്ചു വാഴാം.
ആനന്ദത്തിന്റെ മുരളിയുമാ –
യാ നന്ദനത്തിൽ സമുല്ലസിക്കാം !
ഒന്നിച്ചു കൈ കോർത്തു ധീരധീരം
മുന്നോട്ടു പോക നാം സോദരരേ !’
– ഇങ്ങനെ, ഒരു കാതു കൊണ്ട് വിപ്ലവത്തിന്റെ ധീരമണിനാദവും മറുകാതു കൊണ്ട് , സഹോദരകവിയായ രാഘവൻ പിള്ളയെ ആത്മഹത്യയോളം വശീകരിച്ച മരണമണിനാദവും കേട്ടു ചങ്ങമ്പുഴ. പ്രണയത്തിന്റെ ഗന്ധർവ്വവീണ, ആ ഗായകകവിയുടെ കരാംഗുലലാളനയാൽ ഏഴും എഴുന്നൂറും നാദങ്ങളുതിർത്തു. പ്രണയമെന്നാൽ പ്രപഞ്ചത്തോളം വിസ്തൃതമാകാനുള്ള മാനവാത്മാവിന്റെ അദമ്യവാഞ്ഛയാകുന്നു ചങ്ങമ്പുഴയിൽ.
‘മഹനീയജ്യോതിസ്സേ, നിന്നെയോർത്തു
മതിമറന്നങ്ങനെ നിന്നിടുമ്പോൾ,
വികസിച്ചിടുന്നു ഞാൻ പൂക്കൾ തോറും ;
വിഹരിപ്പു കല്ലോലമാല തോറും !
മദകരനർത്തനം ചെയ് വു ഞാനാ –
മലരണി മഞ്ജുളവല്ലികളിൽ!കനകതാരത്തിങ്കൽ നിന്നു ഞാനെൻ
കരളോടടുപ്പിച്ചു മൺതരിയെ!
വിരവിൽ ഞാൻ പുൽകുന്നു കൈകൾ നീട്ടി
വിപുലപ്രപഞ്ചത്തെയാകമാനം !
-മതി, മതി, ദേവ, കൃതാർത്ഥയാണീ
മദിരോത്സവത്തിൻ ലഹരിയിൽ ഞാൻ!’
ഈ ആത്മവികാസമത്രയും സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയിലാണെന്നും അത് അവളെ പ്രപഞ്ചത്തോളം വളർത്തുന്നു എന്നും കാണാതിരുന്നു കൂടാ.


ആത്മ ഓൺലൈൻ വാട്ട്സാപ്പിൽ ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ആത്മ ഓൺലൈനിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കും സൃഷ്ടികൾ അയക്കാം: (ഫോട്ടോയും ഫോണ്‍ നമ്പറും സഹിതം)
Email : editor@athmaonline.in

ആത്മ ഓൺലൈനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന രചനകളിലെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രചയിതാക്കളുടേതാണ്. അവ പൂർണമായും ആത്മയുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ആകണമെന്നില്ല

spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest articles

പരാജയങ്ങളില്‍ നിന്ന് വിജയങ്ങളിലേക്ക് കുതിക്കാന്‍ ക്യാപ്റ്റനോളം മറ്റാര്‍ക്കും സാധിക്കില്ല

(ലേഖനം) നിധിന്‍ വി.എന്‍. തൊണ്ണൂറികളില്‍ തമിഴകത്തിന്റെ ആക്ഷന്‍ ഐക്കണായി മാറിയ താരമായിരുന്നു വിജയകാന്ത്. തമിഴകത്തിന്റെ ക്യാപ്റ്റന്‍ എന്നേക്കുമായി വിടവാങ്ങുമ്പോള്‍ തമിഴ് സിനിമയ്ക്കും...

ബോസ് എന്ന സമ്പന്ന ഹൃദയൻ

(ലേഖനം) സുബൈർ സിന്ദഗി പാവിട്ടപ്പുറം സോഷ്യല്‍ മീഡിയകളില്‍ നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്ന ഒട്ടേറെ പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തികളുടെ വീഡിയോകളും, വാര്‍ത്തകളും റീല്‍സും മറ്റും കാണാനിടയായിട്ടുണ്ട്....

ജനാധിപത്യത്തെ കൂട്ടക്കശാപ്പ്‌ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കരുത്

(ലേഖനം) സഫുവാനുൽ നബീൽ ടി.പി. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യം. ആ ഇന്ത്യയിലാണ് ജനങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്ത ലോക്‌സഭയിലെ 95...

കുസ്റ്റോറിക്കയുടെ അരയന്നങ്ങള്‍

ആത്മാവിന്റെ പരിഭാഷകൾ (സിനിമ കവിത, സംഗീതം) part 2 ഭാഗം 41 ഡോ. രോഷ്നി സ്വപ്ന   ഡോ. രോഷ്നി സ്വപ്ന 'പുഴയൊഴുകിയ വഴിനോക്കി തോണിക്കാരനിരിക്കുന്നു. പക്ഷിയുടെ നെഞ്ചു പോലെ അത്ര മൃദുലമായ് അവന്റെ...

More like this

പരാജയങ്ങളില്‍ നിന്ന് വിജയങ്ങളിലേക്ക് കുതിക്കാന്‍ ക്യാപ്റ്റനോളം മറ്റാര്‍ക്കും സാധിക്കില്ല

(ലേഖനം) നിധിന്‍ വി.എന്‍. തൊണ്ണൂറികളില്‍ തമിഴകത്തിന്റെ ആക്ഷന്‍ ഐക്കണായി മാറിയ താരമായിരുന്നു വിജയകാന്ത്. തമിഴകത്തിന്റെ ക്യാപ്റ്റന്‍ എന്നേക്കുമായി വിടവാങ്ങുമ്പോള്‍ തമിഴ് സിനിമയ്ക്കും...

ബോസ് എന്ന സമ്പന്ന ഹൃദയൻ

(ലേഖനം) സുബൈർ സിന്ദഗി പാവിട്ടപ്പുറം സോഷ്യല്‍ മീഡിയകളില്‍ നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്ന ഒട്ടേറെ പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തികളുടെ വീഡിയോകളും, വാര്‍ത്തകളും റീല്‍സും മറ്റും കാണാനിടയായിട്ടുണ്ട്....

ജനാധിപത്യത്തെ കൂട്ടക്കശാപ്പ്‌ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കരുത്

(ലേഖനം) സഫുവാനുൽ നബീൽ ടി.പി. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യം. ആ ഇന്ത്യയിലാണ് ജനങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്ത ലോക്‌സഭയിലെ 95...